Chức năng, nhiệm vụ

  • Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Trường; Chịu trách nhiệm giảng dạy các học phần giáo dục đại cương thuộc chuyên môn khoa, các học phần giáo dục chuyên nghiệp của chương trình đào tạo cao đẳng ngành báo chí, truyền thông đa phương tiện, quan hệ công chúng và các môn chuyên môn thuộc các ngành khác trong trường.
  • Tổ chức phát triển chương trình đào tạo, giáo trình môn học, tài liệu giảng dạy do Hiệu trưởng giao. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học;
  • Thường xuyên nghiên cứu tổng kết thực tiễn để sửa đổi bổ sung, thay thế chương trình đào tạo cho phù hợp với nhu cầu phát triển của xã hội và của  ngành phát thanh - truyền hình;
  • Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giảng viên và nhân viên thuộc Khoa;
  • Xây dựng mạng lưới cộng tác viên, giảng viên thỉnh giảng, các chuyên gia thuộc lĩnh vực chuyên ngành để thực hiện tốt kế hoạch đào tạo được giao;
  • Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện nhiệm vụ đào tạo.